Υποστήριξη

Υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών για την ένταξή τους σε προγράμματα επιχορήγησης, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και φακέλων υπαγωγής, επίβλεψη και παρακολούθηση έργων.

«Γιατί πάντα, κάποιος πρέπει να κατασκευάσει το σκαλοπάτι που εσείς θα ανεβείτε αύριο».

Κάθε επιχείρηση έχει σαν κύριο στόχο της να επιτύχει να αναπτυχθεί και να αναβαθμίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της  με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Ταsupporting to make up business χρηματοδοτικά προϊόντα των διάφορων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χαρακτηρίζονται από δυσκαμψία, απαιτούν πολύτιμο χρόνο και ανάλωση κεφαλαίου σε
τόκους και προμήθειες προς τρίτους .Κεφαλαίου που θα μπορούσε βέβαια να επενδυθεί και να επιφέρει αποτελέσματα στην επιχείρηση . Πέρα από αυτό δημιουργείται μία τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη οικονομική υποχρέωση της επιχείρησης, η οποία σε περίπτωση μη εκπλήρωσής της επιφέρει σοβαρότατους κινδύνους για την βιωσιμότητά της. Άλλωστε και μόνο με το γεγονός της ύπαρξης τέτοιων οφειλών, η επιχείρηση αδυνατεί να αναλάβει οποιοδήποτε ρίσκο (ώστε να μειονεκτεί έναντι των άλλων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτερα), ενώ δεν θεωρείται ιδιαίτερα βιώσιμη και ανταγωνιστική αφού παρουσιάζει υποχρεώσεις. Αυτά τα προϊόντα είναι φανερό ότι υστερούν αν συγκριθούν με τα χρηματοδοτικά επενδυτικά προϊόντα που προσφέρονται με την μορφή επιχορηγήσεων από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχορηγήσεων που δεν αποτελούν δανεισμό ενώ μέσω αυτών οι ΜΜΕ μπορούν να αναπτυχθούν και να αναβαθμιστούν αναλώνοντας ένα μόνο ποσό του κεφαλαίου τους που αφορά την ιδία συμμετοχή τους και το οποίο μετατρεπόμενο σε πάγιο στοιχείο  της επιχείρησης –όπως ορίζει το επενδυτικό πρόγραμμα-, σύντομα δημιουργεί αποτελέσματα  από μόνο του .


υποστήριξηΠαράλληλα, με την συμμετοχή της επιχορήγησης που αποτελεί πολλές φορές το μεγαλύτερο ποσό της συνολικής επένδυσης, η επιχείρηση αναπτύσσεται και μάλιστα μέσα από την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων ιδιαίτερα προσεγμένων. Έτσι είναι φανερό ότι το επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης

είναι πιο ευέλικτο, ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό. Παράλληλα το κόστος πραγματοποίησης της επένδυσης ανάλογα με το πρόγραμμα μπορεί να μειωθεί και στο
70% πολλές φορές αφού σε ορισμένα προγράμματα η ιδία συμμετοχή της επιχείρησης αγγίζει μόλις το 30% !

Είναι  φανερό λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν σε αυτές τις χρηματοδοτικές λύσεις, λύσεις που έχουν πλέον τόση μεγάλη ποικιλία ώστε εξυπηρετούν όλα τα είδη των επιχειρήσεων και βέβαια όλα τα είδη των αναγκών τους.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων «Επιχειρείν», έχουν ως κύριο έργο την υποστήριξη επιχειρήσεων για ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης

    Η Επιχειρείν :

 • Αναζητεί  και εφαρμόζει τα κατάλληλα προγράμματα μελετώντας παράλληλα το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους στην συγκεκριμένη επιχείρηση (αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, τομεακά προγράμματα κα).
 • Προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα  επιχορηγήσεων ανάλογα πάντοτε με το είδος της
  επιχείρησης και την ανάγκη της για ανάπτυξη.
 • Εκπονεί σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που αναλαμβάνει, μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης και προτείνει λύσεις για μεγιστοποίηση των  αποτελεσμάτων της επένδυσης.
 • προγράμματαΕπιμελείται των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής του  προσωπικού της επιχείρησης, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Εκπονεί μελέτες επιχειρηματικών κινδύνων, μελέτες  βιωσιμότητας, ανάπτυξης και επέκτασης επιχειρήσεων, μελέτες διαχείρισης  ανθρωπίνων πόρων κα.
 • Αναζητεί και επιλέγει με τα πλέον αξιόπιστα κριτήρια, το  προσωπικό που επιθυμεί να προσλάβει η επιχείρηση και εγγυάται παράλληλα την  αποτελεσματικότητά του μάσα και από την εκπαίδευσή του, την οποία δύναται να  αναλάβει.
 • Παρακολουθεί τουλάχιστον για μία διετία, την αποτελεσματικότητα της επένδυσης προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις άμεσα, όταν αυτό απαιτηθεί.
 • Αναλαμβάνει ως επιτελικό προς τον επιχειρηματία όργανο, την  πλήρη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησης σε θέματα οικονομικού, χρηματοπιστωτικού ή και νομικού περιεχομένου, με την συνέργια εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών.

Ειδικότερα ως προς τα χρηματοδοτικά Προγράμματα:

 •  Αναλύει στις επιχειρήσεις τα στοιχεία του προγράμματος και τις απαιτήσεις του.
 • Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά υπαγωγής
 •  χρηματοδότησηΕκπονεί και υποβάλλει μελέτες και επενδυτικά- επιχειρηματικά σχέδια στην αρμόδια διαχειριστική αρχή.
 • Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία της.
 • Μετά την έγκριση της πρότασης , παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και ενημερώνει για τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου υποδεικνύοντάς τα και αναλαμβάνοντας άμεσα την επίλυσή τους .
 • Υποβάλλει εκθέσεις προόδου του έργου στην αρμόδια υπηρεσία και ελέγχει τυχόν παρεκκλίσεις απ’ την πορεία υλοποίησης του.