Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων τουριστικών επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την προκήρυξη της δράσης και θα διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Τουριστικές επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω :
Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

epidotiseis-katoikies

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
• το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ του Τουρισμού
• να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
• να δεσμευθούν για την τήρηση των ελάχιστων περιορισμών που προβλέπει η προκήρυξη
• να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
• να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια
• να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης
• να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα
• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις νόμιμες μορφλες επιχειρήσεων, τηρώντας τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία και στοιχεία
• να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
• να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές ΑμΕΑ

• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
• Οι δαπάνες της επένδυσης να μην έχουν ενταχθεί και να μην ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα επιχορήγησης
• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017(Α137/13.09.2017)
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ στην τελευταία τριετία.
• να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιχορήγηση 45% για όλη την επικράτεια, η οποία αυξάνεται σε 50% εφόσον εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της επένδυσης, απασχοληθεί προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,2 ΕΜΕ (πχ. 60 ημερομίσθια).
Όρια προϋπολογισμού: Από 25.000 έως 400.000 ευρώ
Η ιδία συμμετοχή πρέπει να αποδειχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Η ιδία συμμετοχή μπορεί να αποδειχθεί – καλυφθεί και μέσω τραπεζικού δανεισμού.

espa-katoikiesΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Ξενοδοχεία 3*** και άνω που έχουν δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες.
 Ξενοδοχειακά καταλύματα του ΠΔ 33/79 (εντός παραδοσιακών κτισμάτων).
 Camping 3*** και άνω.
 Ξενώνες νεότητας.
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον 3)
 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3*** και άνω που έχουν ελάχιστη δυναμικότητα από 10 κλίνες.
 Τουριστικά Γραφεία.
 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό (αθλητικό, θρησκευτικό κλπ).
 Λοιπές δραστηριότητες τουρισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός των χώρων και κτιρίων της επιχείρησης (κτιριακά και τεχνικά έργα καθώς και κατασκευή νέων κτιρίων ή και επέκταση) .
2. Προμήθεια εξοπλισμού (ξενοδοχειακού, μηχανοργάνωσης, μηχανημάτων κλπ)
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (ISO κλπ)
4. Προβολή, προώθηση και συμμετοχή σε εκθέσεις
5. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
6. Μεταφορικά μέσα
7. Αρχιτεκτονικές, στατικές και λοιπές μελέτες.
8. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την προκήρυξη του προγράμματος.epidotiseis-touristika-grafeia

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 

Έως 30 μήνες από την απόφαση ένταξης
Εντός των πρώτων 16 μηνών υλοποίησης της επένδυσης, πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ εντός των 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης να έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (πχ. άδεια δόμησης)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Από τις 18/12/2017 έως τις 28/03/2017

 

 

Print Friendly, PDF & Email