Υπηρεσίες ΟΤΑ

Υπηρεσίες ΟΤΑ

Η Επιχειρείν, διαθέτοντας όλη την απαραίτητη γνώση και εξειδίκευση στην υποστήριξηυπηρεσίες ΟΤΑ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων με επιδότηση ή αυτοχρηματοδότηση, αλλά και για την εκπόνηση μελετών, αναλαμβάνει εργασίες πλήρους οικονομοτεχνικής υποστήριξης, στις οποίες περιλαμβάνονται:

– Η εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Τεχνικών Δελτίων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, συγχρηματοδοτούμενων και μη.

– Η εκπόνηση των απαραίτητων Οικονομοτεχνικών Μελετών για την Σύσταση ή Μετατροπή Δημοτικών Επιχειρήσεων.

αναπτυξιακά έργα – Η επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω έργων.

 – Η  διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη προς τον Ο.Τ.Α. για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, τον σχεδιασμό έργων, την ανάπτυξη καινοτομιών στην περιοχή του Ο.Τ.Α. και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες.