Ο νέος αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομίας, θα ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/16.

Με τον νόμο αυτό καθορίζονται και θέματα που αφορούν στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς 3299/04 και 3908/11.

 • Για αυτούς, το σημαντικότερο είναι πως καθορίζεται ο τρόπος είσπραξης της επιχορήγησης, ο οποίος έχει ως εξής:
 1. Για τις επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει και δεν έχει εισπραχθεί ακόμη μέρος της επιχορήγησης, προβλέπεται 1η δόση ίση με το 1/7 της επιχορήγησης με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης, ακολούθως 1/7 με την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, 1/7 με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης σε παραγωγική λειτουργία της επένδυσης και ακολουθεί το υπόλοιπο σε 4 ετήσιες ισόποσες δόσεις αρχόμενες από το επόμενο έτος της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.αναπτυξιακός νόμος
 2. Στην περίπτωση που έχει εισπραχθεί ήδη άνω των 2/7 της επιχορήγησης, καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό σε 5 ετήσιες ισόποσες δόσεις που ξεκινούν το επόμενο έτος από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης – επένδυσης.
 3. Επίσης, θεσπίζεται το δικαίωμα λήψης προκαταβολής ίσης με το 1/7 της επιχορήγησης, για επενδύσεις του Ν3908/11, χωρίς εγγυητική επιστολή με την υποβολή δικαιολογητικών από τον επενδυτή. Αιτήματα λήψης προκαταβολής που είναι εκκρεμή, θα λάβουν το 1/7 της επιχορήγησης (αντί του αρχικά προβλεπόμενου 50%).
 • Δίδεται παράταση στις επενδύσεις των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, ως εξής:

Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Ν3299/04:

Αυτοδίκαια ως την 31η Μαρτίου 2017 και εφόσον στην ημερομηνία αυτή έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 50% της επένδυσης, δίδεται επιπλέον παράταση ως την 30η Ιουνίου 2018.

Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 3908/11:

Αυτοδίκαια ως την 31η Ιουνίου 2017 εφόσον η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/12/12 και ως την 31η Δεκεμβρίου 2017 εφόσον η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός του 2013 ή του 2014.

 Όσον αφορά στις ρυθμίσεις του νέου αναπτυξιακού 4399/16, τα βασικότερα σημεία είναι τα εξής:

 • Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής προτάσεων, η οποία γίνεται καταρχήν ηλεκτρονικά.
 • Προβλέπεται ανάλογα με το ύψος της επένδυσης και το είδος της, φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση κόστους εργαζομένων, σταθεροποίηση – παγίωση του ποσοστού φόρου εισοδήματος για ορισμένη διάρκεια, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Τα κίνητρα αυτά μπορούν αν αξιοποιηθούν και συνδυαστικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις καθορίζεται υποχρεωτικά το κίνητρο που θα ισχύει.

νέος αναπτυξιακός νόμοςΓια να δικαιούται μία επιχείρηση το κίνητρο της επιχορήγησης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να έχει εμφανίσει κέρδη τουλάχιστον σε μία χρήση από τις 7 που προηγούνται της χρήσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής.

Ο όρος αυτός δεν ισχύει για επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει 7 χρήσεις από την έναρξή τους, καθώς και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

 • Προβλέπεται και η υποβολή προτάσεων από όμιλο επιχειρήσεων με κοινό ιδιοκτήτη – δικαιούχο.
 • Το ελάχιστο ύψος επένδυσης καθορίζεται σε:

500.00 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και clusters

150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

50.000 ευρώ για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και αγροτικές ενώσεις

 •  Το περιεχόμενο της επένδυσης πρέπει να έχει τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληροί ένα από τα παρακάτω:
 1. Απόκτηση του συνόλου του ενεργητικού μίας υφιστάμενης μονάδας που έπαψε την λειτουργία της
 2. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μίας μονάδας
 3. Διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της μονάδας
 4. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 5. Δημιουργία νέας μονάδαςνέος αναπτυξιακός νόμος
 • Δικαιούχοι υπαγωγής είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, κοινοπραξίες, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό όρους). Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επένδυση άνω των 500.000 ευρώ οφείλουν να μετατραπούν σε εμπορική εταιρεία ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη της επένδυσης.
 • Επιχορηγούνται οι δραστηριότητες του τουρισμού, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και της ενέργειας, με τους περιορισμούς που ίσχυαν και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.
 • Ενισχύονται οι παρακάτω δαπάνες:
 1. Τεχνικά έργα (κατασκευές, προσθήκες, επεκτάσεις, ανεγέρσεις νέων κτιρίων, διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων.
 2. Προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων που θα κινούνται αποκλειστικά εντός της μονάδας.
 3. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.
 4. Η αγορά του ενεργητικού μίας επιχείρησης που διέκοψε την λειτουργία της.
 5. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (υπό όρους)
 6. Δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων της μονάδας.
 7. Δαπάνες εκκίνησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις

νέος αναπτυξιακός

 • Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 20 έως και 55 % ανάλογα με την περιοχή και το ύψος της επένδυσης, καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης. Διατηρούνται οι προσαυξήσεις 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Προβλέπονται ειδικές κατηγορίες επενδύσεων (με επιπλέον κίνητρα) που αφορούν σε επενδύσεις από εξωστρεφείς, καινοτόμες, ανεξάρτητες και προς συγχώνευση ΜΜΕ επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που αυξάνουν την απασχόλησή τους, συνεταιρισμούς κλπ, επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πληροφορική – αγροδιατροφή – επικοινωνία και επιχειρήσεις που επενδύουν σε ορεινές και παραμεθόριες περιοχές.
 • Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε δύο κύκλους ανά έτος και η αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώνεται εντός 2 περίπου μηνών από την υποβολή της αίτησης – πρότασης. Προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
 • Προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης της επένδυσης, πριν την υποβολή έκθεσης ολοκλήρωσης αυτής.
 • Οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις είναι 3 έτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 5 για τις  μεγάλες.
 • Στην περίπτωση εφαρμογής του κινήτρου της επιχορήγησης, η αναλογούσα επιχορήγηση καταβάλλεται ως εξής:
 1. 50% με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης
 2. 50% με την ολοκλήρωση και την έκδοση απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

 

Print Friendly, PDF & Email