Νομική σημείωση

 

Όροι Χρήσης και πρόσβασης Ιστοσελίδας

www.epixeirein.com.gr

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

1. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» σύμβουλοι επιχειρήσεων επί του εν γένει περιεχομένου, και δη επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, υποδειγμάτων, εγγράφων κλπ ,. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο www.epixeirein.com.gr  προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι οιουδήποτε τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου www.epixeirein.com.gr  πλην της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση για αποκλειστικά προσωπικούς σκοπούς από τον κάθε επισκέπτη αυτού. Περαιτέρω, η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε νόμιμου και συμβατικού δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

2. Χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου έχουν δικαίωμα να κάνουν όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν παρά ταύτα, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ουδεμία ευθύνη φέρει

3. H «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη ανανέωση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.epixeirein.com.gr  ούτε για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα ή την χρήση άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει. Επιπροσθέτως, η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  ουδεμία ευθύνη έχει έναντι των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.epixeirein.com.gr σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρόσωπα που τυχόν διαφημίζονται ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτού.

4. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των επισκεπτών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των πληροφοριών ή και διαφημίσεων. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. 

 5. Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» δεν δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

6. Οι πληροφορίες κλπ. που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.epixeirein.com.gr  δεν δύνανται να υποκαταστήσουν ή υπερισχύσουν των έγγραφων συμφωνιών μεταξύ της «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και των πελατών της ή της υποχρέωσης των πελατών της «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» να απευθύνονται απευθείας στα αρμόδια τμήματα αυτής προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση ή να προβαίνουν σε τυχόν έγγραφες κοινοποιήσεις σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών ή το νόμο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους αφορούν.

7. Οι πληροφορίες, τα αρχεία, ενημερωτικό υλικό κα. που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.epixeirein.com.gr, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύναται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται από καιρό σε καιρό από την «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση η υπογραφή ή/και αποστολή του εν λόγω υλικού από υποψηφίους πελάτες προς την «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  δεν ισοδυναμεί με υποχρέωση αποδοχής αυτών από την τελευταία. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αποστολής υλικού, για τα οποία η τελευταία δεν δεσμεύεται ούτε υπόσχεται σε καμία περίπτωση να αποδεχτεί άμεσα ή στο μέλλον.

8. Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.epixeirein.com.gr απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν το παραπάνω υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν ή να υποκινούν ή το προτείνουν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με την τελευταία.

9. . Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι επισκέπτες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

10. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.epixeirein.com.gr  που τυχόν υποβάλλονται προς την «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» μέσω αυτού. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του εν λόγω δικτυακού τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».

11. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς την «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

12. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου www.epixeirein.com.gr, καθώς και να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Επιπλέον η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος ή των όρων της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας νομικής σημείωσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 13. H «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία του δικτυακού τόπουwww.epixeirein.com.gr  και των οιωνδήποτε προγραμμάτων, εικόνων, αρχείων, εγγράφων, σχετικών γραφικών κλπ., στα οποία τυχόν επιτρέπει την πρόσβαση στους επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών.

14. Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.epixeirein.com.gr προϋποθέτουν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και την ιδιότητα του πελάτη της «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», ο χρήσης αυτών ή/και πελάτης της «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήσης αυτών από τον ίδιο ή τρίτους, καθώς και όπως ειδικότερα ορίζεται δυνάμει των όρων της σύμβασής του με την «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».

15. Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση του δικτυακού τόπου www.epixeirein.com.gr, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι επισκέπτες αυτού, ή κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία του εν λόγω δικτυακού τόπου., για την οποία ευθύνονται πλήρως και αποκλειστικώς οι επισκέπτες.

16. Η μη άσκηση από την «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέει από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

                                                                                                                                        

 Important Information

You should carefully read the following Terms and Conditions (also referred to as the «Terms of Use», «Terms of Service» or «TOS»). Your use of our service(s) implies that you have read and accepted these Terms and Conditions. The Website (all www.epixeirein.com.gr websites may hereafter be referred to, both individually and collectively, as «The Website») from which you accessed this agreement is provided to you subject to the conditions listed below. These terms are in addition to any other terms that individual Website owners within the www.epixeirein.com.gr may include for governing access to their Websites.
Any Non-Human Visitors to these Websites shall be considered agents of the individual(s) who controls, authors or otherwise makes use of them. Such individual(s) shall be deemed responsible for the actions of their Non-Human Visitor devices in the same manner as if they personally visited the Website.
The access rights granted to you under the Terms Of Use are non-transferable without the express written permission of the owner of [website-name]. You are responsible for the actions of any other person who may utilize your access rights on the www.epixeirein.com.gr Website.
Introduction
The following terms and conditions govern all use of the www.epixeirein.com.gr Website(s) and all content, services and products available at or through the Website. The Website is offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other associated operating rules and policies (including, without limitation, www.epixeirein.com.gr Privacy Policy).
Please read this Agreement carefully before accessing or using the www.epixeirein.com.gr Website. By accessing or using any part of the Website, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the Website or use any services. If these terms and conditions are considered an offer by the [website-name], acceptance is expressly limited to these terms.
The Website is available only to individuals who are at least 13 years old. If you are not yet 13 years old, you must stop using the Website immediately or else provide www.epixeirein.com.gr with written parental approval.
Our basic products and services are free to both Website owners & individual users. However we may offer some paid upgrades for advanced features such as domain hosting or extra disk space or bandwidth.
Our products and services are designed to give Website owners as much control and ownership over their site as possible and to encourage users/members to express themselves freely. However, each site owner must be responsible for the content of their site. In particular, as a site owner, you must make certain that none of the prohibited items listed below appear on your site or get linked to from your site (things like spam, viruses, or hate content).
SPECIAL LICENSE RESTRICTIONS FOR NON-HUMAN VISITORS
A special restriction on a visitor’s license to access the Website applies to all Non-Human Visitors. Non-Human Visitors include, but are not limited to, web spiders, bots, indexers, robots, crawlers, harvesters, or any other computer programs designed to access, read, compile or gather content from the Website automatically.
Email addresses on the www.epixeirein.com.gr are considered proprietary intellectual property. It is recognized that these email addresses are provided for human visitors alone. You acknowledge and agree that each email address the Website contains has a value not less than US $50. You further agree that the compilation, storage, and/or distribution of these addresses substantially diminishes the value of these addresses. Intentional collection, harvesting, gathering, and/or storing the Website’s email addresses is recognized as a violation of this agreement and expressly prohibited.
Ownership
You do not claim intellectual property right or exclusive ownership to any of our products or services, whether modified or unmodified. All products and services are the property of [website-name]. Our products and services are provided ‘as is’ without warranty of any kind, either expressed or implied. In no event shall our organization (or any business or individual associated with [website-name]) be liable for any damages including, but not limited to, direct, indirect, special, punitive, incidental or consequential, or other losses arising out of the use of or inability to use our products or services.
Your www.epixeirein.com.gr Account and Site.
If you create a site with [website-name], you are responsible for maintaining the security of your account and site, and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with the site. You must not describe or assign keywords to your site in a misleading or unlawful manner, including in a manner intended to trade on the name or reputation of others, and www.epixeirein.com.gr may change or remove any description or keyword that it considers inappropriate or unlawful, or otherwise likely to cause www.epixeirein.com.gr to be positioned for possible liability. You must immediately notify www.epixeirein.com.gr of any unauthorized uses of your site, your account or any other breaches of security. www.epixeirein.com.gr will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions.
Responsibility of Contributors.
If you operate a Website, comment on a Website, post material to the Website, post links on the Website, or otherwise make (or allow any third party to make) material available by means of the Website (any such material, ‘Content’), You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, an audio file, computer software or any other type of electronic content. By making Content available, you represent and warrant that:
 the downloading, copying and use of the Content will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark or trade secret rights, of any third party;
 you have fully complied with any third-party licenses relating to the Content, and have done all things necessary to successfully pass through to end users any required terms;
 the Content does not contain or install any viruses, worms, malware, Trojan horses or other harmful or destructive content;
 the Content is not spam, is not machine- or randomly-generated, and does not contain unethical or unwanted commercial content designed to drive traffic to third party sites or boost the search engine rankings of third party sites, or to further unlawful acts (such as phishing) or mislead recipients as to the source of the material (such as spoofing);
 the Content is not obscene, libellous, defamatory, hateful or racially bigoted, does not violate the privacy or publicity rights of any third party and is not otherwise unlawful;
 your site is not named in a manner that misleads your readers into thinking that you are another person or company. For example, your site’s URL or name is not the name of a person other than yourself or company other than your own; and
 you have, in the case of Content that includes computer code, accurately categorized and/or described the type, nature, uses and effects of the materials, whether requested to do so by www.epixeirein.com.gr or otherwise.
By submitting Content to www.epixeirein.com.gr for inclusion on the Website, you grant www.epixeirein.com.gr a world-wide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, modify, adapt and publish the Content solely for the purpose of displaying, distributing and promoting your site or Content. If you delete Content and advise [website-name], www.epixeirein.com.gr will use reasonable efforts to remove said Content from the Website (generally within two business days), but you acknowledge that caching and/or other references to the Content may not be made immediately unavailable.
Without limiting any of those representations or warranties, www.epixeirein.com.gr has the right (though not the obligation) to, in [website-name]’s sole discretion (i) refuse or remove any content that, in [website-name]’s reasonable opinion, violates any [website-name]’s policy or is in any way harmful, unlawful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in [website-name]’s sole discretion. www.epixeirein.com.gr will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid.
Fees and Payment.
Optional premium paid services (such as domain purchases, etc.) may be available on the Website. By selecting a premium service you agree to pay www.epixeirein.com.gr the monthly or annual subscription fees indicated for that service. Payments will be charged on the day you sign up for a premium service and will cover the use of that service for a monthly or annual period as indicated. Premium service fees are not refundable.
Responsibility of Website Visitors.
www.epixeirein.com.gr has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the Website, and cannot therefore be responsible for that material’s content, use or effects. By operating the Website, www.epixeirein.com.gr does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. Any user or site owner who finds content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, or content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, or other errors has a responsibility to report such Content to [website-name]. In the same way, anyone who discovers Content on the Website that contains material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated, must report the same to [website-name]. www.epixeirein.com.gr disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any downloading by those visitors of content there posted.
Content Posted on Other Websites.
We have not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, made available through the Websites and WebPages to which www.epixeirein.com.gr links, and that link to [website-name]. www.epixeirein.com.gr does not have any control over those non-www.epixeirein.com.gr Websites and WebPages, and is not responsible for their contents or their use. By linking to a non-www.epixeirein.com.gr Website or webpage, www.epixeirein.com.gr does not represent or imply that it endorses such Website or webpage. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. www.epixeirein.com.gr disclaims any responsibility for any harm resulting from your use of non-www.epixeirein.com.gr Websites and WebPages.
Copyright Infringement and DMCA Policy.
As www.epixeirein.com.gr asks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by www.epixeirein.com.gr violates your copyright, you are encouraged to notify [website-name]. www.epixeirein.com.gr will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. In the case of a visitor who may infringe or repeatedly infringes the copyrights or other intellectual property rights of www.epixeirein.com.gr or others, www.epixeirein.com.gr may, in its discretion, terminate or deny access to and use of the Website. In the case of such termination, www.epixeirein.com.gr will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to [website-name].
Intellectual Property.
This Agreement does not transfer from www.epixeirein.com.gr to you any www.epixeirein.com.gr or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with [website-name]. [website-name], the www.epixeirein.com.gr domain, the www.epixeirein.com.gr logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with [website-name], or the Website are trademarks or registered trademarks of www.epixeirein.com.gr or [website-name]’s licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any www.epixeirein.com.gr or third-party trademarks.
Changes.
www.epixeirein.com.gr reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any part of this Agreement. It is your responsibility to check this Agreement periodically for changes. Your continued use of or access to the Website following the posting of any changes to this Agreement constitutes acceptance of those changes. www.epixeirein.com.gr may also, in the future, offer new services and/or features through the Website (including, the release of new tools, services and resources). Such new features and/or services shall be subject to the terms and conditions of this Agreement.
Termination.
www.epixeirein.com.gr may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your www.epixeirein.com.gr account (if you have one), you may simply discontinue using the Website. Notwithstanding the foregoing, if you have a VIP, Premium or other Paid Services account, such account can only be terminated by www.epixeirein.com.gr if you materially breach this Agreement and fail to cure such breach within thirty (30) days from [website-name]’s notice to you thereof; provided that, www.epixeirein.com.gr can terminate the Website immediately as part of a general shut down of our service or other lawful reason. Additionally, a paid account may be temporarily terminated pending a determination of the facts relating to a possible breach of this Agreement. Upon termination, all provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.
Disclaimer of Warranties.
The materials on [website-name]’s Website are provided ‘as is’. www.epixeirein.com.gr makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, www.epixeirein.com.gr does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet Website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.
Limitation of Liability.
In no event will [website-name], or its suppliers or licensors, or any individuals associated with those entities, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) the cost of procurement or substitute products or services; (iii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iv) for any amounts that exceed the fees paid by you to www.epixeirein.com.gr under this agreement during the twelve (12) month period prior to the cause of action. www.epixeirein.com.gr shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.
General Representation and Warranty.
You represent and warrant that (i) your use of the Website will be in strict accordance with the www.epixeirein.com.gr Privacy Policy, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the country in which you reside) and (ii) your use of the Website will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.
Indemnification.
You agree to indemnify and hold harmless [website-name], its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to out of your violation of this Agreement.
APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
Each party agrees that any suit, action or proceeding brought by such party against the other in connection with or arising from the Terms of Service («Judicial Action») shall be governed by the law of the state of residence of the registered Administrative Contact (the «Admin State») for the Website as such laws are applied to agreements between Admin State residents entered into and performed entirely within the Admin State. You consent to the jurisdiction of federal and state courts within the Admin State. You consent to the venue in any action brought against him in connection with breaches of these Terms of Service. You consent to electronic service of process regarding actions under the above agreement.
RECORDS OF VISITOR USE AND ABUSE
You consent to having your Internet Protocol address recorded. An email address may appear immediately below (the «Identifier») if we suspect potential abuse. The Identifier is uniquely matched to your Internet Protocol address. Visitors agree not to use this address for any reason.
VISITORS AGREE THAT HARVESTING, GATHERING, STORING, TRANSFERRING TO A THIRD PARTY OR SENDING ANY MESSAGE(S) TO THE IDENTIFIER CONSTITUTES AN ACCEPTANCE AND SUBSEQUENT BREACH OF THESE TERMS OF SERVICE.
Site Terms of Use Modifications
www.epixeirein.com.gr may revise these Terms of Use for its Website at any time without notice. By using this Website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.