Κατάρτιση

Κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και συνεχιζόμενη εξειδικευμένη κατάρτιση.

Εκπόνηση και συντονισμός εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων, καθώς  και επιχορηγούμενων προγραμμάτων κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

 «Το να γνωρίζεις πώς θα κάνεις κάτι, είναι το ήμισυ του να το ολοκληρώσεις».

 κατάρτισηΗ Συνεχής Κατάρτιση αποτέλεσε και αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε ένα πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, ιδιαίτερα σημαντικών είτε για την εξεύρεση εργασίας, είτε για την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου  έργου των εργαζομένων.

Η εξειδικευμένη και εξατομικευμένη κατάρτιση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη εργασία των εργαζομένων αλλά και το βασικότερο βοήθημα εξεύρεσης εργασίας για κάθε άνεργο.

Η Επιχειρείν ασχολείται από το 2001 ενεργά στον χώρο της Συνεχιζόμενης και Ενδοεπιχειρησιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχοντας εξασφαλίσει στον χρόνο σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας, τόσο σε επίπεδο Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης όσο και σε επίπεδο   κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων. Το έργο της Επιχειρείν εστιάζεται κυρίως στο επίπεδο της οργάνωσης και του Συντονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργανώνοντας επιδοτούμενα σεμινάρια,ενώ έχει την μέριμνα για την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης πάντα σε επίπεδο συνεργασίας με τους φορείς που τα υλοποιούν.εκπαίδευση

Ενδεικτικά η Επιχειρείν στο πλαίσιο των προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναλαμβάνει:

 • Να οργανώσει το Πρόγραμμα σε επίπεδο προετοιμασίας ενημερώνοντας το κοινό και συγκεντρώνοντας τις αιτήσεις των υποψηφίων (Δημοσίευση στον τοπικό  Τύπο με ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί , πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης μέσω του Τύπου και ανακοινώσεων).
 • Να συμμετέχει στην διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων ως συντονιστής του Προγράμματος.
 • Να συνάψει όλες τις απαραίτητες συνεργασίες για την υλοποίηση του Προγράμματος αφού επιλέξει τους συνεργάτες.
 • Να φροντίζει για την αρτιότητα και καταλληλότητα του εκπαιδευτικού χώρου.
 • Να επιλέξει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα, τους πιστοποιημένους εισηγητές που θα αναλάβουν να διδάξουν.
 • Να τηρεί και να ενημερώνει τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία του Προγράμματος.
 • Να εκπροσωπεί τον φορέα υλοποίησης σε κάθε έλεγχο και καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος.
 • Να φροντίζει για την ορθή τήρηση του κανονισμού του Προγράμματος.
 • Να επιμελείται της διαδικασίας καταβολής των εκπαιδευτικών αποζημιώσεων και των λοιπών αμοιβών του Προγράμματος.

Η Επιχειρείν, στο πεδίο της Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης (κατάρτιση προσωπικού), αναλαμβάνει:

 • Να αναζητήσει και να μελετήσει τις ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού της επιχείρησης, ανάλογα με τα αντικείμενα εργασιών κατάρτιση-1του προσωπικού και τις ελλείψεις που παρουσιάζονται.
 • Να αναζητήσει και να προτείνει συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού, εκπονώντας ολοκληρωμένο σχέδιο κατάρτισης.
 • Να εισαγάγει το Πρόγραμμα κατάρτισης που επιλέχθηκε, σε επιδοτούμενη δράση κατάρτισης, δηλ. να πετύχει την χρηματοδότηση του προγράμματος από εξωτερικούς πόρους (ΟΑΕΔ., ΛΑΕΚ, ΥΠΑΝ/ΕΠΑΝ, Υπ. Εργασίας, Υπ. Τουρισμού, ΠΕΠ κα)
 • Να τροποποιήσει αν απαιτηθεί, το σχέδιο κατάρτισης ώστε να συνάδει με τους όρους και της προϋποθέσεις για να γίνει επιδοτούμενο.
 • Να προετοιμάσει διοικητικά το Πρόγραμμα (υποβολή εντύπων και δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα υπηρεσία κα) και να επιλέξει τους εισηγητές του.
 • Να υλοποιήσει το Πρόγραμμα και να παρακολουθεί την αποπληρωμή των εμπλεκομένων (επιχείρηση, καταρτιζόμενοι, εισηγητές) μέσω των πόρων της επιχορήγησης.

Παράλληλα είμαστε σε όλη την διάρκεια του προγράμματος , σε συνεχή επαφή με τους καταρτιζόμενους και τους εισηγητές, επιβλέποντας τυχόν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης του προγράμματος και φροντίζοντας κάθε στιγμή να λύνονται οι όποιες τυχόν απορίες και τα προβλήματα που τυχόν να προκύψουν .

Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω δράσεις, πέραν των επιχειρήσεων -που αναφέρονται χάριν συντομίας-, μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε φορέας (Ο.Τ.Α., ΝΠΔΔ, Συλλογικοί Φορείς κα) και όχι αποκλειστικά επιχειρήσεις.

προγράμματα κατάρτισηςΗ Επιχειρείν πέραν των παραπάνω προγραμμάτων, αναλαμβάνει πλέον και την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων κατάρτισης μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση επαγγελματικών ομάδων  και την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (ΛΑΕΚ 1-25, ΕΦΕΤ, Τεχνικών Ασφαλείας κα). 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τέλος, συνοδεύονται για κάθε καταρτιζόμενο, από βεβαίωση συμμετοχής καθώς επίσης και από εκπαιδευτική αμοιβή ανάλογη με τις ώρες και το πλαίσιο δράσης του κάθε Προγράμματος.