Ίδρυση μονάδας σαλιγκαροτροφίας

«ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών «κλειστού τύπου», δυναμικότητας 8 στρ.

Είδος σαλιγκαριού: Helix aspersa (χοχλιοί). Αυτό το είδος είναι το ιδανικότερο για την περιοχή και το είδος της μονάδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΔΑΠΑΝΕΣ (με σειρά ολοκλήρωσης)

1. Εδαφολογική ανάλυση

2. Ανάλυση νερού

3. Διαμόρφωση και βελτίωση εδάφους (επιχώσεις, οργώματα, εμπλουτισμός, εδαφοβελτιωτικά, καταπολέμηση ζιζανίων, μυοκτονία κλπ)

4. Γεώτρηση με δεξαμενή ή βυτίο.

5. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ

6. Περίφραξη με σύρμα και με καλώδιο 10V

7. Τοποθέτηση δικτύου ποτίσματος

8. Φύτευση φυτών – τροφής

9. Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων σαλιγκαροτροφίας (ειδική περίφραξη, αποθήκες, ξηραντήριο κλπ)

σαλιγκαροτροφία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιχώσεις, οργώματα, δίχτυα, πάσσαλοι, σύρματα περίφραξης, γαλβανιζέ πλάκες περίφραξης, κατασκευή αποθήκης και ξηραντηρίου, γεώτρηση, αγορά σπορόφυτων, υλικά αυτόματου ποτίσματος, σύνδεση με ΔΕΗ, φωτιστικά σώματα, γεννήτορες, κατασκευή δεξαμενής ή αγορά βυτίου, σωληνώσεις, αγορά εδαφοβελτιτικών και λιπασμάτων, αναλύσεις – μετρήσεις – μελέτες, εργατικά.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Απαιτείται μελέτη γεωτέχνη και οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας η οποία θα χρησιμοποιηθεί και για την υποβολή φακέλου για την επιχορήγηση του Έργου. Τα κόστη αυτά ενδεικτικά είναι περί τα 5.000 ευρώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Περιλαμβάνει τροφές, αναλώσιμα, κόστος ύδρευσης και έκτακτα έξοδα. το συνολικό ποσό για μία τέτοια μονάδα διαμορφώνεται περίπου σε 6.000 ευρώ ανά έτος.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

70.000 € (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, κατασκευές και οι γεννήτορες). Για μία μονάδα ανοικτού τύπου, το κόστος διαμορφώνεται σε 40.000 ευρώ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης (προς το παρόν μόνο για την εγκατάσταση και όχι για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου – γεννήτορες), σε ποσοστό έως 60%, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020.

ΕΣΟΔΑ

Για μία μονάδα όπως την περιγραφείσα, το έσοδο αναμένεται σε 30.000 ευρώ (περίπου 1.000 κιλά ανά στρέμμα). Για μία μονάδα ανοικτού τύπου, το έσοδο αναμένεται σε 70.000 ευρώ (περίπου 2.700 κιλά ανά στρέμμα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρόκειται για μία επένδυση στην κτηνοτροφία, η οποία στηρίζεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται ακόμη όσον αφορά κυρίως τις αδειοδοτήσεις και προϋποθέσεις της εγκατάστασης. Αρχικά και έως σήμερα, λόγω της μη ύπαρξης ειδικού αναλυτικού πλαισίου, η σαλιγκαροτροφία διέπεται από τις διαδικασίες και λεπτομέρειες ίδρυσης πτηνοτροφείων.

Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, οι τοπικές περιφερειακές δνσεις γεωργίας, γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά και αδειοδοτούν τέτοιες μονάδες.

Είναι μία επένδυση πιο απαιτητική από αγροτική και απαιτείται μεγάλη προσοχή στην αξιολόγηση και επιλογή του τόπου εγκατάστασης, για τον οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψιν πολλές παράμετροι (εδαφική σύσταση, κλιματολογικές συνθήκες, εγγύτητα σε οικισμό κα). Επίσης πρέπει να γίνει σωστή επιλογή του τύπου της μονάδας (βιολογική ή έτοιμη τροφή στα σαλιγκάρια κα) και των απαιτήσεων που θέτει ο κάθε τύπος. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί ο κίνδυνος ασθένειας των σαλιγκαριών, ο οποίος ελαχιστοποιείται με τις ορθές  γεωργικές πρακτικές και την εφαρμογή των οδηγιών και της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονείται πριν την εγκατάσταση.

Πρόκειται για μία αποδοτική επένδυση με τη ζήτηση να είναι επταπλάσια της παραγωγής, ενώ το ελληνικό σαλιγκάρι είναι το πλέον επιθυμητό στην διεθνή αγορά. Η απόσβεση του κόστους της επένδυσης γίνεται στο πρώτο με δεύτερο έτος, ανάλογα με τον τύπο της μονάδας.