ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΟΔΙΟΥ

«ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΟΔΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καλλιεργητική μονάδα δυναμικότητος 20 στρ. πυκνού συστήματος (περίπου 80 δέντρα/στρέμμα)

Είδος καλλιέργειας: Ποικιλία Ροδιού “Wonderful”. Αυτή η ποικιλία είναι η ιδανικότερη για τις κλιματολογικές συνθήκες και το έδαφος της Ελλάδας. Είναι ανθεκτική και έχει υψηλή απόδοση κυρίως για παραγωγή χυμού. Για μονάδα καλλιέργειας βρώσιμου ροδιού, πολύ καλή είναι η ελληνική ποικιλία «Ερμιόνης», η οποία ευδοκιμεί και αποδίδει πολύ καλά στο ελληνικό κλίμα και έδαφος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΔΑΠΑΝΕΣ (με σειρά ολοκλήρωσης)

1. Εδαφολογική ανάλυση

2. Διαμόρφωση και βελτίωση εδάφους (επιχώσεις, οργώματα, εμπλουτισμός, εδαφοβελτιωτικά, καταπολέμηση ζιζανίων κλπ)

3. Γεώτρηση με δεξαμενή ή βυτίο.

4. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ

5. Τοποθέτηση δικτύου ποτίσματος

6. Φύτευση δενδρυλίων

7. Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων (αποθήκη, συσκευαστήριο – αποχυμωτήριο κλπ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιχώσεις, οργώματα, πάσσαλοι, σύρματα περίφραξης, κατασκευή αποθήκης, γεώτρηση, αγορά δενδρυλίων, υλικά αυτόματου ποτίσματος, σύνδεση με ΔΕΗ, φωτιστικά σώματα, κατασκευή δεξαμενής ή αγορά βυτίου, σωληνώσεις, αγορά εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων, αναλύσεις – μετρήσεις – μελέτες, εργατικά.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

20.000 € (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, κατασκευές και τα δενδρύλια)

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το κόστος 3.000 €/ έτος και περιλαμβάνει:

  • Λίπανση φυτών
  • Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Εδαφοβελτιωτικά
  • Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (15% επί του συνόλου)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η καλύτερη απόδοση ξεκινά από το τρίτο έτος της εγκατάστασης και έχει ως εξής:

20 στρέμματα εκμετάλλευσης με αναμενόμενη ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ παραγωγή 2.500 κιλά/έτος Χ 0,40 € / κιλό = 20.000 – 25.000 €

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επένδυση δύναται να επιχορηγηθεί στο σύνολό της σε ποσοστό έως 60% μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κατά την πρώτη φάση το κόστος των απαιτούμενων μελετών και προπαρασκευαστικών μελετητικών εργασιών, είναι 5.000 € και περιλαμβάνει:

  • Την απαιτούμενη μελέτη γεωτέχνη.
  • Οικονομική μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και για τον φάκελο επιχορήγησης του Έργου.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η περιγραφόμενη επένδυση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι πραγματοποιείται σε έναν ανερχόμενο κλάδο και σε είδος παραγωγής τέτοιο που απορροφάται το 100% της εγχώριας παραγωγής ενώ η ζήτηση είναι πενταπλάσια αυτής, είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Η απόσβεση δε των απαιτούμενων κεφαλαίων γίνεται σε ένα έτος ενώ σε περίπτωση αξιοποίησης επιχορήγησης, η επένδυση από τον πρώτο χρόνο παραγωγής αποδίδει καθαρό κέρδος περίπου 20.000 €.

Στην περίπτωση δε, καθετοποιημένης παραγωγής (δηλ. παραγωγής και συσκευασίας χυμού από την ίδια την μονάδα), το καθαρό έσοδο είναι 20% μεγαλύτερο.