Έργα

Έργα της Επιχειρείν

Μελετητικό έργο για ∆ηµόσιους Φορείς

 1. Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. – Στρατηγική Μελέτη για την Αναδιοργάνωση της Εκπαίδευσης  και ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.
 2. ∆ήµος  Πολυδάµαντα  Λαρίσης – Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης Βιωσιµότητα για την Μετατροπή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολυδάµαντα, σε Δηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολυδάµαντα – ∆Η.Κ.Ε.ΠΟ. σύµφωνα µε τον Ν 3463/06 και το ΦΕΚ Β΄/1574/2007
 3. ∆ήµος Φαρσάλων Λαρίσης – Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης Βιωσιµότητας για την Μετατροπή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Φαρσάλων, σε Δηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φαρσάλων – ∆Η.Κ.Ε.ΦΑ. σύµφωνα µε τον Ν 3463/06 και το ΦΕΚ Β΄/1574/2007
 4. ∆ήµος Σηπιάδος Μαγνησίας – Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης Βιωσιµότητας για την Σύσταση της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σηπιάδος – ∆Η.Κ.Ε.ΣΗ. σύµφωνα µε τον Ν3463/06 και το ΦΕΚ Β΄/1574/2007
 5. ∆ήµος Ηραίας Αρκαδίας – Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης Βιωσιµότητας για την Σύσταση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης   Ηραίας – ∆Η.Κ.Ε.Η. σύµφωνα µε τον Ν3463/06 και το ΦΕΚ Β΄/1574/2007

Συµβουλευτικό έργο για ∆ηµόσιους Φορείς

 1. ∆ήµος Ηραίας Αρκαδίας – Συµβουλευτική Υποστήριξη επί αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων (σχεδιασµός – µελέτη και επίβλεψη), µε σύµβαση ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη.
 2. ∆ήµος Ακραιφνίας Βοιωτίας – Συµβουλευτική Υποστήριξη επί αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων (σχεδιασµός – µελέτη και επίβλεψη), µε σύµβαση ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη.
 3. ∆ήµος Αλοννήσου Μαγνησίας – Συµβουλευτική Υποστήριξη επί αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων (σχεδιασµός – µελέτη και επίβλεψη) µε σύµβαση ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη.

Έργα ∆ηµοσίων Φορέων – Μέσω Επιχορηγήσεων

 1. ∆ήµος Γορτυνίας Αρκαδίας – Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης και πλήρους φακέλου υπαγωγής  στον Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, του έργου «Αποκατάσταση Οικίας ∆ηµητρίου Πλαπούτα και µετατροπή της σε πολυχώρο πολιτιστ. εκδηλώσεων και έκθεση για την Ελληνική Επανάσταση»  – Προϋπολογισµός 1.000.000 €
 2. ∆ήµος Ηραίας Αρκαδίας – Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης και πλήρους  φακέλου υπαγωγής στον Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φαραγγιού Γκούρας » – Προϋπολογισµός 250.000€

Έργα Ιδιωτών και επιχειρήσεων (εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης και Φακέλου Υπαγωγής, Επίβλεψη και παρακολούθηση) – αφορούν σε εγκεκριµένα έργα

Ν3299/04 – 2.172.000 €

 1. ΒΑΡΣΑΒΑΣ Α.Ε.– Ίδρυση Ξενοδοχείου   Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων 3* στο Μεγ.  Χωριό Καρπενησίου Ευρυτανίας – Ν3299/04 –  1.500.000 €
 2. Βασιλική Χιώτη, Camping Γλάρος – Εκσυγχρονισµός Ολοκληρωµένης Μορφής, Camping δυναµικότητας 180 ατόµων (60 θέσεων) στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας –  Ν3299/04 –  200.000 €
 3. Οικονομίδη Α. – Στιβακτάκη Α. Ο.Ε. – Ίδρυση Παραδοσιακού Ξενώνα στα Δολιανά Ιωαννίνων – Ν3299/04 – 472.000 €. (επίβλεψη και παρακολούθηση)

Πρόγραμμα 2.8.1. του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας Δ΄Κύκλος – 97.938 €

 1. Δημήτριος Κρέτσης – 97.938 €

Μέτρο 3.2. του Ε.Π. ΚτΠ «∆ράση e-services» – 99.470 €

 1. Γεώργιος Μαστροµιχάλης Σύµβουλοι Επιχειρήσεων – 19.585 €
 2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών – Π.Ο.Σ.Ε.Α. – 16.455 €
 3. Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας – Ε.Ο.ΘΑ – 16.455 €
 4. Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία – ΠΑ.Σ.ΠΑ.ΜΑ. – 17.535  €
 5. Σύλλογος Γονέων Παιδιών Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία Θεσσαλονίκης  – 12.985 €
 6. Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Ρόδου – 16.455 €

Μέτρο 2.7.3. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα «Ενίσχυση ΜΜΕ του τοµέα της Βιοµηχανικής Υπεργολαβίας (ΜΜΕ-ΒΥ)» – 473.000 €

 1. UP.TEK. Α.Β.Ε. Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας –  473.000€

Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας» – 15.748 €

 1. KARATZIKIS TRANSPORT – 15.748 €

Ε.Π. Αττικής «Ενίσχυση των επιχειρήσεων Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια της Κ.Π. Intereg III» – 118.000 €

 1. Clean Shop Hellas Α.Ε. –  118.000 €

Μέτρο 1.6. του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση – «∆ράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης µε την Ενεργό Συµµετοχή των Μ.Κ.Ο. – Β΄ Κύκλος» – 300.000 €

 1. Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας – 75.000 €
 2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών – Π.Ο.Σ.Ε.Α. – 25.000 €
 3. Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας – Ε.Ο.ΘΑ – 25.000 €
 4. Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία – ΠΑ.Σ.ΠΑ.ΜΑ. – 75.000 €
 5. Σύλλογος Γονέων Παιδιών Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία Θεσσαλονίκης  – 25.000 €
 6. Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Άµφισσας – 25.000 €
 7. Αιµοδοτικός Σύλλογος Φαρσάλων – 25.000 €
 8. ΜΚΟ ΑΘΗΝΑ – 25.000 €
 9. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων, Καλύμνου «ο Άγιος Παντελεήμων» – 25.000 €
 10. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου – 25.000 €

Μέτρο 1.6. του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση «∆ράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης µε την Ενεργό Συµµετοχή των Μ.Κ.Ο. – Α΄ Κύκλος» – 137.000 €

 1. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου  – 137.000 €

Μέτρο 3.2.2. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – «Διάδοση και καθιέρωση ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων για την λήψη του ειδικού σήματος ποιότητας του Ε.Ο.Τ.» – 154.000 €

 1. Εστιατόριο «Ωρομέδων» – Κως – 48.000 €
 2. Εστιατόριο «Μπονάτσα» – Μύκονος – 76.000 €
 3. Καλλιόπη Ζερβού  – Νίσυρος – 30.000 €

Πράξη 1.2.1. του Τοπικού Προγράμματος Leader Plus Λακωνίας – «Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης» – Εκσυγχρονισμός εστιατορίων ή και καταλυμάτων – 105.000 €

 1. Εστιατόριο «Νεράϊδα» – Αγ. Νικόλαος Βοιών Λακωνίας – 105.000 €

Ενέργεια 2η της Πράξης 1.10.2. του Π.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδος – «Ενίσχυση Τουριστικών Δραστηριοτήτων» – 463.000 €

 1. Ιωάννα Μαντζώρου – Πολύδροσο Παρνασσού- Ίδρυση 5 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών – 463.000 €

Πράξη 3.2.2. του Ε.Π. ΚτΠ «Ενίσχυση ΜΜΕ για την βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας – Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» – 370.000 €

 1. Clean Shop Hellas Α.Ε. – Αθήνα, Κρήτη – 190.000 €
 2. UP.TEK Α.Ε. – Αθήνα – 180.000 €

Δράση 2.11.2. του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»  – «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΠΜΕ παροχής υπηρεσιών» – 90.000 €

 1. Νικόλαος Αδάμης – Άστρος Κυνουρίας, Καλλιθέα – 90.000 €

Δράση 2.5.2. του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»  – «Πιστοποιηθείτε» – 17.000 €

 1. Global Inspection Services – Πειραιάς – 17.000 €

Μέτρο 2.4. του Ε.Π. ΚτΠ «Περιφερειακά Πληροφοριακά Γεωγραφικά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες – Δράση «Μετέχω στην ΚτΠ» – Α΄Κύκλος – 20.000 €

 1. Karis Travel – Κως – 10.000 €
 2. Παιδικός σταθμός Playland – Κως – 10.000 €

Μέτρο 2.4. του Ε.Π. ΚτΠ «Περιφερειακά Πληροφοριακά Γεωγραφικά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες – Δράση «Μετέχω στην ΚτΠ» – Β΄Κύκλος – 90.000 €

 1. Cynetix Υπηρεσίες μηχανοργάνωσης – Αθήνα – 10.000 €
 2. Ergopharm – Ηλιούπολη Αττικής – 10.000 €
 3. Κόμσιος Θεόδωρος – Κόσμιος Δημήτριος  – Πειραιάς 10.000 €
 4. Ηλεκτροδιάσταση Ε.Π.Ε. – Κως – 10.000 €
 5. Κ.Ε.Κ. ARTE & TECH – Πειραιάς – 10.000 €
 6. EMAN FULER Α.Ε. – Αθήνα – 10.000 €
 7. Σ. Λαβράνος και Υιός Ε.Ε. – Πειραιάς – 10.000 €
 8. Global Inspection Services – Πειραιάς – 10.000 €
 9. Αναστασίου Δημήτριος και Ζαχαρίας Ο.Ε. – Κως – 10.000 €

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – «Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια – «E-Security» – Α΄Κύκλος – 25.000 €

 1. ΚΤΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – Αθήνα – 25.0000 €

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για την δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων – Digi-Lodge» – Ειδικός Στόχος 1.1. – 167.000 €

 1. Ξενοδοχείο Sound of The Sea – Κάρπαθος – 24.650 €
 2. Ξενοδοχείο Συνάντηση – Αθήνα – 24.650 €
 3. Ξενοδοχείο Ερατώ – Αθήνα – 24.650 €
 4. Επιπλωμένα διαμερίσματα Bristol – Κως – 24.650 €
 5. Ξενοδοχείο Ελληνικό – Ελληνικό Αττικής – 24.650 €
 6. Ξενοδοχείο Blue Λεριώτης – Πειραιάς – 24.650 €
 7. Camping Γλάρος – Αγ. Θεόδωροι – 20.000 €

 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – Ειδικός Στόχος 1.1. – «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων – Digi-Retail» – 51.010 €

 1. «Αρχέτυπο» – Ανδρέας Μπιρμπίλης και Σ.Ι.Α. Ε.Ε.  – Π. Φάληρο Αττικής – 31.090 € 
 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 19.920 €

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 – «Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας γυναικών» – 79.906 €

 1. Χριστίνα Χρυσοχοϊδου – Θεσσαλονίκη – 79.906 €

Π.Ε.Π. Κρήτης & Ν. Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2007-2013 – Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων τουρισμού – 220.239 €

 1. Sofia Village – Μύκονος – 220.239 €

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 – Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων – 902.165,43 €

 1. Δημήτριος Σχίζας και ΣΙΑ Ε.Ε. – Μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο με εστιατόριο και καφετέρια στο Σέρβου Αρκαδίας – 545.000 €
 2. Βασιλική Λιανέρη – Ίδρυση δύο πολυτελών επιπλωμένων κατοικιών στις Σισσαί Γεροποτάμου Ρεθύμνης – 357.165,43 €

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας – Υποδράση ΙΙ» – 2013

 1. Τριανταφυλλιά Νικολαϊδου – Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφημερίδας στα Ιωάννινα – 30.980 €

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» – 2013 – 1.125.147 €

 1. HELLENIC AEROSPACE HUB ΙΚΕ – Ψηφιακές εναέριες χαρτογραφήσεις – Πάτρα – 109.910,00 €
 2. Mykonos Beach Hotel – Μύκονος – 301.238,00 €
 3. Pergas ΙΚΕ – Ανάπτυξη Λογισμικού & Υπηρεσίες Προγραμματισμού – Αθήνα – 92.233,00 €
 4. «Αστέρι» Κολυμβητικό Κέντρο ΕΠΕ – Κολυμβητήριο – Θεσσαλονίκη – 105.424,00 €
 5. Γρηγόριος Πετρόπουλος – Ανάπτυξη Λογισμικού και Υπηρεσίες Προγραμματισμού – Κλημέντι Κορινθίας – 67.245,00 €
 6. Ελπινίκη – Σπυριδούλα Καναροπούλου – Εμπόριο Φωτιστικών – Παλαιό Φάληρο & Δάφνη Αττικής – 88.245,00 €
 7. Μαρία Κράρα –  Εμπόριο και Εργαστήριο Κοσμημάτων – Νάουσα Πάρου – 52.613,00 €
 8. Χρυσόστομος Πατσάς – Βιοτεχνία Επίπλων, Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές – Περιστέρι Αττικής – 308.239,59 €

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» – 35.000  €

 1. Διαφημιστική Αιγαίου – 35.000  €

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Οργάνωση, συντονισμός, επίβλεψη)

2001Σεμινάριο Αγροτουρισμού διάρκειας 400 ωρών – Νίσυρος ΚΕΚ Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας με θέμα « Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού » διάρκειας 400 ωρών – Νίσυρος ΚΕΚ Ευρωεργασιακή.

2002: Οργάνωση των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Νισύρου με παράλληλο έργο την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε διαχειριστικά        προγράμματα λογισμικού, πρακτικής γραμματείας και οικονομικών (τμήμα λογιστηρίου, δημοτολογίου, εκλογικών καταλόγων), με περισσότερες από 400 ώρες εκπαίδευσης των στελεχών του Δήμου.

2002: Σεμινάριο επιμόρφωσης εργοδοτών σε καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας – Νίσυρος 2002.

2004: Σεμινάριο με θέμα «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και οργάνωση γραφείου», 300 ωρών – Νίσυρος ΚΕΚ Δήμητρα.

2004: Σεμινάριο με  θέμα «Στελέχη  τουριστικών επιχειρήσεων», διάρκειας 300 ωρών – Νίσυρος ΚΕΚ Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας.

2005: Σεμινάριο με τίτλο: «Επιμόρφωση Στελεχών Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων  του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Μέτρο 1.1.,     Ενέργεια 1.1.2.β. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Αθήνα – Φεβρουάριος    2005)» – Αθήνα ΚΕΚ Δήμητρα.

2005: Σεμινάριο με τίτλο: «Σχεδιασμός και Προώθηση εναλλακτικού τουρισμού»  – Δράση 8.1.5.1. Υπ. Τουρισμού. – Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», που υλοποιήθηκε στην Κατερίνη.

2005: Σεμινάριο στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με την Επίσημη Εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ., που υλοποιήθηκε στον Πειραιά από το ΚΕΚ Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας.

2007: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο «σύγχρονες τεχνικές προώθησης νέων προϊόντων», Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ – Νίσυρος 2007.

2007: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο: «συντήρηση – τυποποίηση και προώθηση προϊόντων αλιείας», Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ – Αντίπαρος 2007 .

2007: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο: «συντήρηση – τυποποίηση και προώθηση προϊόντων αλιείας», Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ – Αστυπάλαια 2007.

2007: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων», Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ –  Τήνος 2007.

2007: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο: «Δημόσιες σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων», Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ – Σίφνος 2007.

2007: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο: «Δημόσιες σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων», Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ – Κάρπαθος 2007.

2007: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο: «Ψυκτικές εγκαταστάσεις και κλιματισμός», Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ –  Τήνος 2007.

2007: Σεμινάριο 200 ωρών με τίτλο: «Σύγχρονες μέθοδοι ελαιοκαλλιέργειας-βιολογική ελαιοκαλλιέργεια-τυποποίηση και εμπορία προϊόντων ελιάς», Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ – Κέρκυρα 2007.

2008: Σεμινάριο 350 ωρών με τίτλο: «Πληροφορική – Word, Excel, Διαδίκτυο», Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ –  Νίσυρος 2008.