Ενίσχυση νέων επιστημόνων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις τους (ενώσεις ή/και κοινοπραξίες υπό μορφή δικτύου) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και την εκκόλαψη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και στην υποστήριξη της αξιολόγησης και της εφαρμογής συναφών επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι τελικοί ωφελούμενοι της Δράσης είναι νέοι επιστήμονες (ή ομάδες αυτών) με υψηλή κατάρτιση (κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και καινοτόμες ιδέες στους τομείς προτεραιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κάποιου υποψήφιου Ανάδοχου ή τελικού ωφελούμενου σε περισσότερες από μία προτάσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Δράση απευθύνεται στους τομείς:

 •  Αγροδιατροφή
 •  Ενέργεια
 •  Εφοδιαστική Αλυσίδα
 •  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 •  Περιβάλλον
 •  Τουρισμός
 •  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 •  Υγεία
 •  Υλικά – Κατασκευές

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 Επιχορήγηση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης . Ο προϋπολογισμός για κάθε καινοτομική ιδέα εξαρτάται από την πρόκρισή της στην τελική φάση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά καινοτομική ιδέα στις Φάσεις Α’ – Δ’ ανέρχεται σε 50.000,00 €.

νέοι επιστήμονες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες που αφορούν στις Φάσεις Α’ – Δ’ 

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν
 • Δαπάνες για υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών
 • Δαπάνες για την απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άϋλων στοιχείων ενεργητικού

Δαπάνες που αφορούν στη Φάση Ε’ 

Παρέχεται ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση εξαρτάται από την περιοχή υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 1,6 εκ. € για τις περιοχές Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και 1,2 εκ. € για την υπόλοιπη χώρα.

Το ποσοστό επιχορήγησης για τις ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες εξαρτάται από την κατηγορία της δαπάνης και το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται: 

 • Η διοργάνωση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής των τελικών ωφελούμενων της Δράσης και της αξιολόγησης των παραγόμενων επιχειρηματικών σχεδίων
 • Η διάθεση και λειτουργία υποδομών εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών (εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), όπου θα φιλοξενηθούν οι επιλεγέντες νέοι επιστήμονες
 • Η παρακολούθηση, υποστήριξη και εμψύχωση των επιλεγέντων νέων επιστημόνων (τελικοί ωφελούμενοι)
 • Η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring-coaching)
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα επιχειρηματικότητας
 • Η ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακής πύλης (portal)
 • Η συμμετοχή ερευνητικών, επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών φορέων (Τραπεζικό Ίδρυμα, Εταιρία Επενδυτικών Κεφαλαίων) στις υλοποιούμενες ενέργειες
 • Η συνεργασία με θερμοκοιτίδα(ες) του εξωτερικού
 • Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα προκριθέντα επιχειρηματικά σχέδια
 • Η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας

Στις υποχρεώσεις των τελικών ωφελούμενων περιλαμβάνονται: 

 • Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και στις υπόλοιπες υποστηρικτικές ενέργειες της Δράσης
 • Η υποβολή προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση της καινοτομικής ιδέας
 • Η δραστηριοποίηση στην αναζήτηση χρηματοδότησης και στην προώθηση της εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Το διάστημα υποβολής των προτάσεων για την επιλογή Αναδόχου δε θα είναι μικρότερο από δύο (2) μήνες, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τρεις (3) μήνες.

Το διάστημα υποβολής των προτάσεων για την επιλογή των τελικών ωφελούμενων δε θα είναι μικρότερο από δύο (2) μήνες, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο (2) μήνες.

Η διάρκεια του πρώτου Κύκλου της Δράσης (Φάσεις Α’-Δ’) είναι 15 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον Ανάδοχο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θα ανακοινωθεί σύντομα.