ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ πριν τις 31/12/2015
 • Λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • Απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ ( ετήσια μονάδα μισθωτής εργασίας)
 • Δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Διαθέτουν ή θα μεριμνήσουν να δημιουργήσουν υποδομές πρόσβασης για ΑμΕΑ. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • Υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Επιχορηγούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιχορήγηση 40% του Προϋπολογισμού του Έργου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες εφόσον προσληφθεί νέο προσωπικό και πιστοποιηθεί η απασχόλησή του.

Όρια προϋπολογισμού: Από 15.000 έως μέγιστο 150.000 €.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 • οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
 • οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
 • η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
 • οι αμοιβές τρίτων.
 • Το κόστος του προσωπικού (νέου ή και υφιστάμενου) ου θα απασχοληθεί στα πλαίσια του Έργου – επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης.

 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε δόσεις που καταβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του 100% του έργου.

Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής ίσης με το 40% της επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής που επιστρέφεται με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έως 24 μήνες από την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Από 29/03/2016 έως 06/06/2016