ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης»

ΑΞΟΝΑΣ Ι – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικες επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηρότητα εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν προσλάβει προσωπικό μετά τον Δεκέμβριο του 2014, δηλαδή προσέλαβαν ανέργους από1/1/2015 έως και31/08/2015 και το προσωπικό αυτό συνεχίζει να εργάζεται στις επιχειρήσεις αυτές ως την υποβολή του φακέλου υπαγωγής και θα συνεχίσει να απασχολείται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 2. Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού που είχαν πριν από τον Δεκέμβριο του 2015.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες – επιχειρήσεις για την δημιουργία μέχρι 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ή έως 40 θέεων μερικής απασχόλησης.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ενίσχυση της απασχόλησηςΟι επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην των παρακάτω ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ

Στο πρόγραμμα ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

 1. Οι επιχειρήσεις καθαριότητας και φύλαξης
 2. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing)
 3. Oι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
 4. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία με έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε.
 5. Οι εργοδότες – επιχειρήσεις που δημιούργησαν θέσεις εργασίας εκτός των περιφερειών που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.
 6. Εξωχώριες εταιρείες και επιχειρήσεις με εξωχώριες εταιρείες στην μετοχική τους σύνθεση.
 7. Τα ΚΤΕΛ
 8. Σύλλογοι και Σωματεία χωρίς οικονομική δραστηριότητα
 9. Οι επιχειρήσεις χωρίς αυτοτελή έδρα ή με έδρα σε οικία, εκτός και εάν λόγω της φύσης της δραστηριότητας απασχολούν προσωπικό εκτός της έδρας τους.
 10. Οι επιχειρήσεις αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, πρωτογενούς παραγωγής ή και μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
 11. Επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

 • Άνεργοι με κάρτα ανεργίας ανεξαρτήτως διαστήματος, κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψής τους στα πλαίσια του προγράμματος.
 • Όσοι δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

 • Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου που η απασχόλησή τους δεν έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, μέχρι τον έλεγχο της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται στα πλαίσια του προγράμματος.
 • Εργαζόμενοι με εκ περιτροπής απασχόληση
 • Εργαζόμενοι που απασχολούνται από τις 10το βράδυ έως τις 6 το πρωί.
 • Άτομα που είναι εταίροι σε εταιρεία, μέλη ΔΣ Α.Ε., Ν. Εκπρόσωποι ή διαχειριστές επιχειρήσεων, μέλη συνεταιρισμών (πλην των μελών των ΚοινΣεπ), όσοι τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τον Ν2643/98, όσοι προσελήφθηκαν με επιχορήγηση στα πλαίσια άλλου προγράμματος, όσοι προσελήφθηκαν με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, όσοι απασχολούνται σε δευτερογενή ή έμμεσο εργοδότη, όσοι απασχολούνται με σύμβαση – μίσθωση έργου ή έμμισθη εντολή.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 • Επιχορήγηση κάθε θέσης εργασίας που καλύπτεται από το Πρόγραμμα 18 ευρώ ανά ημέρα και έως 25 ημέρες ανά μήνα για πλήρη απασχόληση.
 • Επιχορήγηση κάθε θέσης εργασίας που καλύπτεται από το Πρόγραμμα 9 ευρώ ανά ημέρα και έως 23 ημέρες ανά μήνα για μερική απασχόληση.

Καλύπτεται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος ανά εργαζόμενο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

11 μήνες, δηλ από 01/01/2015 έως και 30/11/2015. Σε περίπτωση απασχόλησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, η επιχορήγηση καταβάλλεται αναλόγως της διάρκειας απασχόλησης και έως 30/11/2015.

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
 2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): – Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) – Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της – Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και – Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.)
 2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός των γεωγραφικών ορίων των περιφερειών που επιχορηγούνται
 3. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 4. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις ενεχυροδανεισμού, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κλπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών
 5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
 6. Επιχειρήσεις όπως λ.χ. κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 7. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Καν.1407/2013, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού, δηλαδή: α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
 8. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1407/2013 ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ο ανωτέρω κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού1407/2013.
 9. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
 10. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί ή επιχορηγούνται από άλλα προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣενίσχυση της απασχόλησης

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: 10.000 ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 100%

Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε μία δόση μετά από την έγκριση και τον θετικό επιτόπιο έλεγχο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

12 μήνες από την εγκριτική απόφαση.  Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Λειτουργικές δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της επιχείρησης: δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.),
 2. Δαπάνες leasing
 3. Ενοίκια εγκατάστασης
 4. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για θέματα νομικής λογιστικής, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
 5. Αναλώσιμα
 6. Αποσβέσεις παγίων
 7. Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου
 8. Μισθοί
 9. Το σύνολο των παραστατικών των επιλέξιμων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή προτάσεων και για τις δύο δράσεις, θα διαρκέσει από τις 23/11 έως 7/12 και ώρες από 10:00-23:59