ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΜΕ

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ πριν τις 31/12/2013 (υφιστάμενες) ή μέχρι 31/12/2015 (νέες)
 • Λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Διαθέτουν ή θα μεριμνήσουν να δημιουργήσουν υποδομές πρόσβασης για ΑμΕΑ. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • Υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις τουρισμού, λιανικου εμπορίου, εστίασης, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Επίσης, εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον Κανονισμό De Minimis

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιχορηγούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:αναβάθμιση ΜΜΕ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιχορήγηση 40% του Προϋπολογισμού του Έργου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες εφόσον προσληφθεί νέο προσωπικό και πιστοποιηθεί η απασχόλησή του.

Όρια προϋπολογισμού: Από 15.000 έως μέγιστο 200.000 €.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
 • ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,
 • η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,
 • οι αμοιβές τρίτων.
 • Το κόστος του προσωπικού (νέου ή και υφιστάμενου) ου θα απασχοληθεί στα πλαίσια του Έργου – επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

αναβάθμιση ΜΜΕΗ επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης.

                                                  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε δόσεις που καταβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του 100% του έργου.

Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής ίσης με το 40% της επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής που επιστρέφεται με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έως 24 μήνες από την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 Από 7/4/2016 έως 09/06/2016