Προδημοσίευση δράσης: «Ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις τους (ενώσεις ή/και κοινοπραξίες υπό μορφή δικτύου) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και την εκκόλαψη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και στην υποστήριξη της αξιολόγησης και της εφαρμογής συναφών επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι τελικοί ωφελούμενοι της Δράσης είναι νέοι επιστήμονες (ή ομάδες αυτών) με υψηλή κατάρτιση (κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και καινοτόμες ιδέες στους τομείς προτεραιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κάποιου υποψήφιου Ανάδοχου ή τελικού ωφελούμενου σε περισσότερες από μία προτάσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Δράση απευθύνεται στους τομείς:

  •  Αγροδιατροφή
  •  Ενέργεια
  •  Εφοδιαστική Αλυσίδα
  •  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  •  Περιβάλλον
  •  Τουρισμός
  •  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  •  Υγεία
  •  Υλικά – Κατασκευές

Για συνέχεια πατήστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Reply