Πρόγραμμα για ΜΜΕ «Ψηφιακό Βήμα»

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα»

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι επιχειρήσεις οι οποίες:ψηφιακό βήμα

 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2016 ή να έχουν κλείσει δύο πλήρεις χρήσεις στις 31/12/2017.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας.
 • Να δύνανται να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την δυνατότητά τους να καλύψουν τουλάχιστον το 60% της ιδίας συμμετοχής του έργου (δηλ. το 60% του 50% της επένδυσης).
 • Λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να εμφανίζουν τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση την τελευταία τριετία ή διετία.
 • Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενοι σε ΕΜΕ και έως 10.000.000 ευρώ κύκλο εργασιών).
 • Να δεσμευτούν ότι θα δημιουργήσουν υποδομές πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε ΑμΕΑ (εφόσον δεν έχουν).
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές καθώς και οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιχορηγούνται όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην των εξαιρούμενων.

ψηφιακό βήμαΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιχορήγηση 50% του Προϋπολογισμού του Έργου.

Όρια προϋπολογισμού: Από 5.000 έως μέγιστο 50.000 €.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Εξοπλισμός _Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου _&_ καλωδίωση (Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.).
 3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes, συστήματα παραγγελιοληψίας κλπ).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:

 1. Εφαρμογές γραφείου (antivirus κλπ).
 2. Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας.
 3. Ανάπτυξη e-shop
 4. Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές εκθέσεις και αγορές (e-marketplaces)
 5. Εφαρμογής διαχείρισης πιστώσεων ή και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 6. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 7. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στην δραστηριότητα της επιχείρησης.
 8. Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ψηφιακό βήμα

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation κλπ)
 2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 3. Υπηρεσίες Digital Marketing (google ads, facebook ads)
 4. Παρουσία στα Social Media
 5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
 6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 7. Ανάπτυξη ή και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφαλείας.
 8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.
 9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Νέο προσωπικό)

 1. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων έως του 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης, 12.000 ευρώ ανά ετήσια μονάδα πλήρους απασχόλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης

 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε δόσεις που καταβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του 100% του έργου.

Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής ίσης με το 40% της επιχορήγησης, με ισόποση εγγυητική επιστολή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έως 12 μήνες από την έγκριση της πρότασης.

Print Friendly, PDF & Email