Ενεργοποιείται η λήψη προκαταβολής επιχορήγησης χωρίς εγγυητική επιστολή.

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, ενεργοποιείται ο μηχανισμός που θα επιτρέπει για τις επενδύσεις που θα υπαχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2015-2020, την είσπραξη προκαταβολής της επιχορήγησης (ίσης με το 40% αυτής), χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από τον επενδυτή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι με την έγκριση της επιχορήγησης, θα κατατίθεται σε καταπιστευτικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών, το ποσό της προκαταβολής της επιχορήγησης. Έπειτα, ο επενδυτής θα προσκομίζει παραστατικά δαπανών (τιμολόγια, όχι απαραιτήτως εξοφλημένα) τα οποία θα έχουν συνολικό ύψος όσο και το ποσό της προκαταβολής (καθαρό – ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Τα παραστατικά που θα προσκομιστούν θα πρέπει βεβαίως να περιέχουν δαπάνες που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες.

Το ταμείο θα προβαίνει στην εξόφληση των προμηθευτών με κατάθεση του καθαρού ποσού του κάθε παραστατικού απευθείας στον προμηθευτή. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στον προμηθευτή απευθείας από τον επενδυτή, καθώς εφόσον αυτός δεν είναι μη ανακτήσιμος (δηλ. ο επενδυτής δεν ανήκει σε απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ) ο ΦΠΑ δεν επιχορηγείται.

Απομένουν πλέον οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του εργαλείου το οποίο δίνει μια λύση στη δυσκολία (ιδιαίτερα αυτή την περίοδο) πολλών επενδυτών να ξεκινήσουν τα υπαγμένα έργα τους με δικά τους κεφάλαια (ώστε να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το 50% της επένδυσης που θα τους επιτρέψει να λάβουν την πρώτη δόση της επιχορήγησής τους).

Ο μηχανισμός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα 4 προγράμματα που είχαν προκηρυχθεί το καλοκαίρι του 2016, τα οποία βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και αναμένονται έως τα τέλη Οκτωβρίου τα αποτελέσματα.

Print Friendly, PDF & Email